Dávky pro zdravotně postižené

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace.

Příprava k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě písemné dohody s Úřadem práce ČR. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců.

Specializované rekvalifikační kurzy - jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce ČR. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.

Vymezením či zřízením chráněného pracovního místa je podmíněno poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Příspěvky pro zaměstnavatele

Úřad práce ČR může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů tohoto chráněného pracovního místa.

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob.

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně povinných odvodů, nejvýše však 8 000 Kč.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat.

Posudková služba

Dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem

Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném rozsahu okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"), Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ") a posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV"). Z tohoto pravidla existují některé výjimky, zejména v systému nemocenského pojištění, kde posuzování (např. dočasné pracovní neschopnosti) náleží ošetřujícím lékařům, jejichž činnost je lékaři OSSZ kontrolována.

Nesouhlas s posudkem

Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo průkazu osoby se zdravotním postižením. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo průkazu osoby se zdravotním postižením rozhoduje.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím správního orgánu, který vede řízení a pro jehož účely byl posudek vydán, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Výjimku tvoří dávková rozhodnutí ve věcech invalidního důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Žalobu k soudu lze za stanovených podmínek podat až po skončení odvolacího řízení správního anebo - jde-li o věci důchodového pojištění, až po skončení řízení o námitkách.

Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podávala posudek OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění.

Práva a povinnosti posudkové služby

Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze spolehlivého zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při posuzování zdravotního stavu posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných ošetřujícími lékaři o zdravotním stavu, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a přihlíží i k výsledku případného vlastního vyšetření posuzované osoby. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékařem orgánu sociálního zabezpečení anebo vyšetření u určeného poskytovatele zdravotních služeb nebo poskytla jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku. Při posuzování stupně závislosti vychází posudkový orgán i z výsledku sociálního šetření, které provádí sociální pracovník příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a zjištění potřeb osoby.

Posudková služba a EU

Každá země EU postupuje při posuzování zdravotního stavu podle svých předpisů a podle svých posudkových kategorií.

Pokud se osoba nachází mimo území státu, ve kterém má nárok na dávky, není zpravidla potřeba posouzení jejího zdravotního stavu důvodem k tomu, aby se musela vrátit do domovského státu. V těchto případech může stát, ve kterém osoba pobývá, vypracovat lékařskou zprávu, která bude předána státu, ve kterém má osoba nárok na dávky. Domovský stát si pak může ale vyhradit právo dát osobu vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

E-formuláře

Lékařské zprávy mají vzhledem k rozdílnosti posudkových služeb v jednotlivých členských státech EU podoby jednotných evropských formulářů, tzv. E-formulářů. V České republice vyplňují tyto formuláře ošetřující lékaři, ale odpovědnost za jejich předání nese vždy příslušná instituce.

Dočasná pracovní neschopnost

V případě dočasné pracovní neschopnosti osoby podléhající koordinaci sociálního zabezpečení, která nastane v České republice, může tato osoba požádat přímo svého ošetřujícího lékaře v České republice o vyplnění formuláře E 116. Ošetřující lékař vyplněný formulář E 116 předá společně s vnitrostátním potvrzením o uznání dočasné pracovní neschopnosti pacientovi, který oba formuláře musí doručit do tří dnů OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. Lékař příslušné OSSZ formulář E 116 ověří a OSSZ ho společně s "Žádostí o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti" (formulář E 115) zašle příslušné instituci v členském státě, kde je osoba pojištěna.

Ostatní nároky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem

V ostatních případech vyplňují ošetřující lékaři E-formuláře pouze na žádost OSSZ. Ta se na ošetřujícího lékaře obrátí v případě, že od příslušné instituce z jiného členského státu EU obdrží žádost o vyplnění příslušného E-formuláře, protože pojištěnec této instituce se zdržuje v České republice. Jedná se zejména o lékařské zprávy pro účely posouzení nároků na invalidní důchody a rodinné dávky.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Právní předpisy

 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením")
 • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 388/2011 Sb.")

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Kompetence k rozhodování

 • Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "krajská pobočka ÚP")
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Oprávněné osoby

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek

 • a.osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt
 • b.osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany
 • c.cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu
 • d.občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU
 • e.rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU
 • f.cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu.

Podmínkou je, že uvedené osoby mají na území ČR bydliště, to je, že jsou s ČR spjaty.

zdroj: www.mpsv.cz

Výplaty.cz  >  Dávky státní sociální podpory  >  Dávky pro zdravotně postižené
reklama
Copyright © Výplaty.cz 2012
tvorba www stránek People For Net a.s.
Dávky pro zdravotně postižené
reklama
reklama